Biti domaćin širom svijeta | Mail: info@bhteme.comKako pribaviti uvjerenje o stažu radi ostvarivanja prava na penziju?

Prilikom podnošenja zahtjeva za penziju osiguranik je obavezan dostaviti dokaze o stažu. Ukoliko osiguranik nema dokaza o penzijskom stažu, može lično Federalnom zavodu za penzijsko i invalidsko osiguranje podnijeti zahtjev za izdavanje ovjerenja o stažu koje sadrži prijavno-odjavne podatke, pregled ostvarenog staža i plaće za godine ostvarenog staža. Zahtjev za izdavanje ovjerenja podnosi se u pisanoj formi mjerodavnoj kantonalnoj administrativnoj službi, u mjestu zadnjeg radnog odnosa osiguranika.


Pod kojim uslovima je moguće podizanje penzije putem punomoći?

Korisnici penzija FZ PIO svoju penziju mogu podizati lično ili putem opunomoćene osobe.
U slučaju isplate putem punomoći, korisnik je oabvezan potpisati punomoć kod mjerodavnog tijela (općina) kojom ovlašćuje drugu osobu da može u njezino ime podizati penzije i uputnice kod isplatitelja (pošte,banke).
Opunomoćena osoba obvezna je, s navedenom punomoći, obratiti se mjerodavnoj kantonalnoj službi Federalnog zavoda za PIO radi potpisivanja dodatnih obrazaca („zahtjev za isplatu putem punomoći“ i „izjava“).
Napominjemo da se punomoć mora obnavljati svakih 6 mjeseci, jer će u suprotnom isplata penzija biti obustavljena.


Imam oročene depozite u jednoj banci, jedan u EUR-ima a drugi u KM, molim da mi objasnite, kako su ovi depoziti osigurani i kakva je procedura u slučaju problema sa likvidnošću banke?

Obavještavamo Vas da je princip osiguranja – osiguranje po deponentu po banci članici, što znači da ako u jednoj banci držite više računa Agencija za osiguranje depozita BiH ukupno po svim računima isplačuje KM 35.000,00.
Slučaj isplate osiguranja nastaje kada nadležna agencija za bankarstvo oduzme dozvolu za rad banci članici. Agencija za osiguranje depozita BiH je dužna isplatiti osigurane depozite u roku od 90 dana od dana oduzimanja dozvole za rad banci članici.


Da li se može izvršiti legalizacija potpisa sa ličnom kartom, bez prisustva osobe čiji se potpis legalizuje?

Ne može, obavezno je prisustvo osobe čiji se potpis legalizuje.


Kako izvršiti pretvaranje stambenog u poslovni prostor?

Da bi se izvršilo pretvaranje stambenog prostora u poslovni, potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti za promjenu namjene, Službi za upravu za prostorno uređenje i komunalne poslove općine na čijem se području predmetna nekretnina nalazi.


Koliko traje autorsko pravo

Autorsko pravo je jedinstveno pravo i traje za života autora, uključujući i period od 70 godina nakon njegove smrti. Jedini izuzetak čini pravo pokajanja, koje traje samo za života autora.
Kod kolektivnih djela rok od 70 godina počinje da teče od dana zakonitog objavljivanja djela. Ako se radi o djelu anonimnog autora, navedeni rok se računa na isti način.
Istekom rokova trajanja autorskog prava autorsko djelo prestaje da bude autorskopravno zaštićeno, što znači da se sa stanovišta autorskog prava može slobodno koristiti.


Gdje se može deponirati autorsko djelo?

Autorsko djelo može se deponirati u Institutu za intelektualno vlasništvo Bosne i Hercegovine.


Kad je raspisan tender za javnu nabavku, u slučaju da se dostavi samo jedna ili dvije ponude (manje od tri), da li se ponude otvaraju?

Ugovorni organ je obavezan bez obzira na broj primljenih ponuda, pristupiti otvaranju ponuda na mjestu i u vrijeme kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji (član 33 Zakon o javnim nabavkama i član 13 Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama).


Koliko stranac smije boraviti u BiH na osnovu bezviznog režima?

Bezvizni boravak je pravo na boravak u BiH stranaca koji dolaze iz država bezviznog režima u ukupnom trajanju do 90 dana u periodu od šest mjeseci računajući od dana prvog ulaska, ako nije drugačije određeno međunarodnim ugovorom u kojem je BiH ugovorna strana ili odlukom Vijeća Ministara.


Kakve su obaveze stranih državljana koji žele/namjeravaju raditi u BiH?

Ako stranac namjerava boraviti u BiH s ciljem plaćenog rada, mora imati radnu dozvolu koju je izdao organ nadležan za poslove zapošljavanja stranaca osim kad je ovim zakonom ili međunarodnim sporazumom određeno da za pojedine vrste rada radna dozvola nije potrebna. Dobivanjem radne dozvole se stranac podnosi zahtjev za boravišna viza u BiH bez koje ne može raditi u BiH.


Javne nabake - Da li se ''dosadašnja saradnja sa ugovornim organom'' može smatrati kao kriterij za dodjelu ugovora?

Članom 26. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama je definisano da, u postupcima za dodjelu ugovora o javnoj nabavci, dokazi o tehničkoj sposobnosti kandidata, odnosno ponuđača mogu osigurati na jedan ili više načina, i to lista glavnih isporuka dobavljača izvršenih u poslednje dvije do tri godine, sa vrijednostima, datumima i primaocima uz osiguranje dokumenata u formi potvrda izvršenih isporuka koje su izdali primaoci ili, ukoliko se takve potvrde ne mogu osigurati iz razloga izvan dobavljačeve kontrole, samo uz izjavu dobavljača o izvršenim isporukama. ''Dosadašnja saradnja'' samo pokazuje da je taj dobavljač ranije vršio isporuke ugovornom organu i on ne može biti kriterij za vrednovanje ponuda. Naime, taj kriterij nije objektivan i teško je uporediv, odnosno njegova primjena dovodi druge dobavljače, koji nisu imali saradnju sa tim ugovornim organom, u neravnopravan položaj. Napominjemo da je jedan od ciljeva Zakona o javnim nabavkama iz člana 1. stav (1) tačka c) da ugovorni organi preduzmu sva potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim dobavljačima, uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti.


Javne nabavke - Kako se vrši dostava zapisnika sa otvaranja ponuda?

Ugovorni organ je dužan bez odlaganja dostaviti/poslati kopiju potpisanog zapisnika sa otvaranja ponuda svim ponuđačima uključujući i ponuđače čiji predstavnici nisu prisustvovali otvaranju ponuda (član 13. stav (4) Uputstva o primjeni Zakona o javnim nabavkama).


Koji su uvjeti za odobravanje stalnog boravka stranim državljanima?

Odobrenje stalnog boravka stranim državljanima se može dobriti strancu pod sljedećim uvjetima:

  • da na osnovu odobrenja privremenog boravka neprekidno boravi na teritoriji BiH najmanje pet godina prije podnošenja zahtjeva za odobrenje stalnog boravka. Prekidom boravka ne smatra se boravak stranca izvan BiH u trajanju do 90 dana u periodu od jedne godineu toku odobrenog privremenog boravka u BiH,
  • raspolaže dovoljnim i redovnim sredstvima za izdržavanje,
  • ima osiguran odgovarajući smještaj,
  • ima osigurano zdravstveno osiguranje.

1  2  3  »     Page 2 of 3


Korisni linkovi

Vremenska prognozaAccuWeather

Vremenska prognoza - stranica koja vam može pomoći u planiranje vaših aktivnosti.

Posjetite stranicu »

Kalkulatori

U nekoliko klikova možete dobiti opceniti uvid u svoje tjelesno stanje

Izračunajte idealnu težinu i usporedite je s ciljevima koje ste sami sebi zadali. Svi podaci se izračunavaju na osnovu vaših unešenih podataka.

Podaci su informativnog karaktera »