Biti domaćin širom svijeta | Mail: info@bhteme.comPoziv na saradnju u časopisu “Prilozi za orijentalnu filologiju

Objavljeno, 21.05.2014.

Javna naučna ustanova Orijentalni institut u Sarajevu, odnosno redakcija časopisa Prilozi za orijentalnu filologiju (u daljem tekstu: POF), objavila je poziv za saradnju zainteresovanim kolegama u časopisu iz oblasti orijentalne filologije (jezik i književnost), opće i kulturne historije Bosne i Hercegovine i jugoistočne Evrope iz perioda osmanske uprave, te kulturne baštine na orijentalnim jezicima.

U nastavku prenosimo tekst poziva:

U POF-u se objavljuju radovi iz oblasti orijentalne filologije (jezik i književnost), opće i kulturne historije Bosne i Hercegovine i jugoistočne Evrope iz perioda osmanske uprave, te kulturne baštine na orijentalnim jezicima. Radovi predloženi Redakciji za objavljivanje u POF-u mogu biti svrstani u:

 • izvorne naučne radove,
 • pregledne (stručne) radove,
 • izvornu građu na orijentalnim jezicima,
 • priloge,
 • polemike,
 • prikaze knjiga i periodike iz relevantnih naučnih disciplina.

Radovi za časopis mogu biti obima do dva autorska tabaka (32 stranice), te po potrebi mogu sadržavati i faksimile izvornog teksta. Radovi se primaju u printanoj i elektronskoj formi, pripremljeni za štampanje, obavezno lektorisani u skladu s pravopisnom normom jezika na kome su napisani, isključivo u fontu Times New Roman 12, prored 1,5, sa sažecima na bosanskom i engleskom (ili nekom drugom evropskom) jeziku.

Uz to je potrebno da svaki rad sadrži najmanje pet ključnih riječi (key words) koje se tiču oblasti i sadržaja rada.

Struktura rada:

 • Naslov rada,
 • Sažetak na bosanskom/hrvatskom/srpskom jeziku i ključne riječi (najmanje pet),
 • Osnovni tekst rada raspoređen u podnaslove bez numeracije,
 • Sažetak i ključne riječi teksta na engleskom ili nekom drugom evropskom jeziku,
 • Prilozi.

Uz rad treba dostaviti sljedeće:

 • Ime i prezime, adresu, naziv i sjedište matične institucije,
 • Email adresu autora,
 • Potpisanu autorsku izjavu da ponuđeni rad nije predložen za objavljivanje u nekom drugom časopisu.

Sve radove s naznakom „Za POF“ dostaviti u printanoj i elektronskoj formi (email ili CD) na adresu redakcije:
Orijentalni institut u Sarajevu, Ul. Zmaja od Bosne 8B – Kampus Univerziteta, 71 000 Sarajevo, i
email adresu: redakcijapof@ois.unsa.ba

Rukopisi i prilozi se neće vraćati. Institut će radove primati zaključno sa 30.06. 2014. godine.


Tekst Poziva na saradnju i dalje upute možete pogledati na ovom linku